Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Počítačové systémy

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Elektrotechnika a informatika
Aktuální studijní plán Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk /PSAI-u1 xAJ1 Cizí jazyk 1 2
Bezpečnost v elektrotechnice xBEP Povinný předmět 1 1
Elektrické obvody 1 EO1 Povinný předmět 1 5
Matematika 1 xMAT1 Povinný předmět 1 6
Programování 2 xPRG2 Povinný předmět 1 5
Teoretické základy informatiky xTZI Povinný předmět 1 5
Základy lineární algebry ZLA Povinný předmět 1 5
Anglický jazyk /PSAI-u2 xAJ2 Cizí jazyk 2 2
Architektura počítačů xARP Povinný předmět 2 4
Elektrické obvody 2 xEO2 Povinný předmět 2 6
Fyzika 1 xFYZ1 Povinný předmět 2 5
Matematika 2 xMAT2 Povinný předmět 2 5
Physics 1 xFYZ1a Povinný předmět 2 5
Programování 1 xPRG1 Povinný předmět 2 5
Základy efektivní komunikace a prezentace xZEK Povinný předmět 2 2
Anglický jazyk /PSAI-u3 xAJ3 Cizí jazyk 3 2
Computer Networks 1 xPS1a Povinný předmět 3 4
Číslicové systémy xCIS Povinný předmět 3 4
Database systems 1 xDB1a Povinný předmět 3 4
Databázové systémy 1 xDB1 Povinný předmět 3 4
Datové struktury a algoritmy xDSA Povinně volitelný 3 4
Digital Systems xCISa Povinný předmět 3 4
Elektronika 1 xELE1 Povinný předmět 3 4
Numerical Methods xNUMa Povinný předmět 3 3
Numerické metody xNUM Povinný předmět 3 3
Počítačové sítě 1 xPS1 Povinný předmět 3 4
Statistika pro techniky xSTT Povinný předmět 3 4
Anglický jazyk /PSAI-u4 xAJ4 Cizí jazyk 4 2
Databázové systémy 2 xDB2 Povinně volitelný 4 4
Dynamické systémy xDYS Povinný předmět 4 5
Elektronika 2 xELE2 Povinně volitelný 4 4
Multimedia xMUMa Povinně volitelný 4 4
Multimédia xMUM Povinně volitelný 4 4
Operační systémy OPS Povinný předmět 4 4
Počítačové sítě 2 xPS2 Povinně volitelný 4 4
Programování desktopových aplikací xPDA Povinně volitelný 4 4
Prostředky průmyslové automatizace xPPA Povinný předmět 4 5
Příprava na praxi xPPX Povinně volitelný 4 4
Sensors and Measurement 1 xSM1a Povinný předmět 4 5
Senzory a měření 1 xSM1 Povinný předmět 4 5
Základy strojního inženýrství xZSI Povinně volitelný 4 4
Bezpečnost a ochrana dat xBOD Povinně volitelný 5 4
Mikroprocesorová technika xMT Povinný předmět 5 4
Návrh plošných spojů xNPS Povinně volitelný 5 4
Odborná praxe xPXEI Povinný předmět 5 20
Počítačové řídicí systémy xPRS Povinný předmět 5 5
Pokročilé programovací techniky xPPT Povinně volitelný 5 4
Programování webových aplikací xPWA Povinně volitelný 5 4
Semestrální projekt xSP Povinný předmět 5 4
Senzory a měření 2 xSM2 Povinně volitelný 5 4
Serverová a desktopová administrace xSDA Povinně volitelný 5 4
Webové technologie 1 xWT1 Povinně volitelný 5 4
Zpracování signálu a obrazu xZSO Povinný předmět 5 5
Elektronika 3 xELE3 Povinně volitelný 6 4
Multimediální a studiová technika xMST Povinně volitelný 6 4
Projektový management xPM Povinný předmět 6 4
Seminář k bakalářské práci xSBP Povinný předmět 6 6
Teorie řízení xTR Povinně volitelný 6 4
Webové technologie 2 xWT2 Povinně volitelný 6 4

Poznámky ke studijnímu plánu

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 152 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 24 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – jeden PV předmět, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr tři PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta do oblasti vývoje elektroniky, do oblasti SW, HW a provozního IT, do oblasti multimédií a do oblasti automatizace a řídicích systémů. Pro oblast vývoje elektroniky se doporučují zejména předměty Elektronika 2, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Elektronika 3; pro oblast HW předměty Počítačové sítě 2, Bezpečnost a ochrana dat, Serverová a desktopová administrace, Webové technologie 1 a Webové technologie 2; pro oblast multimédií předměty Multimédia, Senzory a měření 2, Webové technologie 1 a Multimediální a studiová technika a pro oblast automatizace a řízení předměty Základy strojního inženýrství, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Teorie řízení.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru, tedy do semestru po absolvování praxe. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Specifické požadavky na přijetí

Není specifikováno.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Obor Počítačové systémy komplexně připravuje absolventy pro výkon odborných činností v oblasti elektrotechniky, zejména se zaměřením na vývoj elektroniky a hardware, počítačové řídicí systémy (včetně systémů vestavěných) a průmyslovou automatizaci, ale i na zpracování signálů a multimédia. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventovi dostatečný teoretický základ, na nějž navazují aplikačně orientované znalosti a dovednosti v oblastech řídicích systémů, elektroniky, senzorů a měření, vestavěných systémů a zpracování signálů. Studijní obor je výrazně prakticky zaměřen. Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 12 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Počítačové systémy získá kvalitní aplikačně orientované vzdělání, s odbornými znalostmi v oblastech

 • teoretická elektrotechnika,
 • analogové i číslicové elektronické obvody,
 • programování,
 • řídicí systémy a průmyslová automatizace,
 • senzorová, měřicí a přístrojová technika,
 • počítačové sítě a databáze,
 • zpracování signálů a obrazů.

Disponuje odbornými dovednostmi v oblastech:

 • návrh analogových i digitálních elektronických obvodů,
 • zpracování signálů ze senzorů fyzikálních veličin,
 • návrh a vývoj počítačových řídicích systémů průmyslové automatizace,
 • programování, orientované zejména na vestavěné systémy (mikroprocesory, hradlová pole aj.)
 • návrh a správa databází a počítačových sítí na základní úrovni.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent nalezne uplatnění u většiny velkých výrobních podniků s automatizovanou výrobou (podniky strojírenské, elektrotechnické, dřevozpracující, automotive aj.), u firem zaměřených na vývoj elektronických přístrojů a vestavěných systémů, u firem působících v oblasti průmyslové automatizace a systémové integrace, u společností zabývajících se prodejem elektronických zařízení a prostředků průmyslové automatizace či přístrojové techniky, ve firmách implementujících počítačové a komunikační sítě či na IT odděleních v soukromém i ve veřejném sektoru.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.