Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Počítačové systémy

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Elektrotechnika a informatika
Aktuální studijní plán Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014
Forma studia kombinované
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk /PSAI-u1 xAJ1 Cizí jazyk 1 2
Bezpečnost v elektrotechnice xBEP Povinný předmět 1 1
Elektrické obvody 1 EO1 Povinný předmět 1 5
Matematika 1 xMAT1 Povinný předmět 1 6
Programování 2 xPRG2 Povinný předmět 1 5
Teoretické základy informatiky xTZI Povinný předmět 1 5
Základy lineární algebry ZLA Povinný předmět 1 5
Anglický jazyk /PSAI-u2 xAJ2 Cizí jazyk 2 2
Architektura počítačů xARP Povinný předmět 2 4
Elektrické obvody 2 xEO2 Povinný předmět 2 6
Fyzika 1 xFYZ1 Povinný předmět 2 5
Matematika 2 xMAT2 Povinný předmět 2 5
Programování 1 xPRG1 Povinný předmět 2 5
Anglický jazyk /PSAI-u3 xAJ3 Cizí jazyk 3 2
Číslicové systémy xCIS Povinný předmět 3 4
Databázové systémy 1 xDB1 Povinný předmět 3 4
Elektronika 1 xELE1 Povinný předmět 3 4
Numerické metody xNUM Povinný předmět 3 3
Počítačové sítě 1 xPS1 Povinný předmět 3 4
Statistika pro techniky xSTT Povinný předmět 3 4
Anglický jazyk /PSAI-u4 xAJ4 Cizí jazyk 4 2
Dynamické systémy xDYS Povinný předmět 4 5
Elektronika 2 xELE2 Povinný předmět 4 4
Operační systémy OPS Povinný předmět 4 4
Prostředky průmyslové automatizace xPPA Povinný předmět 4 5
Senzory a měření 1 xSM1 Povinný předmět 4 5
Základy efektivní komunikace a prezentace xZEK Povinný předmět 4 2
Bezpečnost a ochrana dat xBOD Povinně volitelný 5 4
Mikroprocesorová technika xMT Povinný předmět 5 4
Návrh plošných spojů xNPS Povinný předmět 5 4
Odborná praxe xPXEI Povinný předmět 5 20
Počítačové řídicí systémy xPRS Povinný předmět 5 5
Semestrální projekt xSP Povinný předmět 5 4
Senzory a měření 2 xSM2 Povinně volitelný 5 4
Webové technologie 1 xWT1 Povinně volitelný 5 4
Zpracování signálu a obrazu xZSO Povinný předmět 5 5
Elektronika 3 xELE3 Povinně volitelný 6 4
Multimédia xMUM Povinně volitelný 6 4
Multimediální a studiová technika xMST Povinný předmět 6 4
Počítačové sítě 2 xPS2 Povinný předmět 6 4
Programování desktopových aplikací xPDA Povinně volitelný 6 4
Projektový management xPM Povinný předmět 6 4
Seminář k bakalářské práci xSBP Povinný předmět 6 6
Teorie řízení xTR Povinně volitelný 6 4
Základy strojního inženýrství xZSI Povinně volitelný 6 4

Poznámky ke studijnímu plánu

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) předmětů a nejméně 12 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů. Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 5. semestr jeden PV předmět, 6. semestr dva PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe v prezenční formě zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Předmět praxe lze i uznat na základě doložených pracovních zkušeností, což je častým případem u studentů kombinované formy studia. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Specifické požadavky na přijetí

Není specifikováno.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Obor Počítačové systémy komplexně připravuje absolventy pro výkon odborných činností v oblasti elektrotechniky, zejména se zaměřením na vývoj elektroniky a hardware, počítačové řídicí systémy (včetně systémů vestavěných) a průmyslovou automatizaci, ale i na zpracování signálů a multimédia. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventovi dostatečný teoretický základ, na nějž navazují aplikačně orientované znalosti a dovednosti v oblastech řídicích systémů, elektroniky, senzorů a měření, vestavěných systémů a zpracování signálů. Studijní obor je výrazně prakticky zaměřen. Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 12 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Počítačové systémy získá kvalitní aplikačně orientované vzdělání, s odbornými znalostmi v oblastech

 • teoretická elektrotechnika,
 • analogové i číslicové elektronické obvody,
 • programování,
 • řídicí systémy a průmyslová automatizace,
 • senzorová, měřicí a přístrojová technika,
 • počítačové sítě a databáze,
 • zpracování signálů a obrazů.

Disponuje odbornými dovednostmi v oblastech:

 • návrh analogových i digitálních elektronických obvodů,
 • zpracování signálů ze senzorů fyzikálních veličin,
 • návrh a vývoj počítačových řídicích systémů průmyslové automatizace,
 • programování, orientované zejména na vestavěné systémy (mikroprocesory, hradlová pole aj.)
 • návrh a správa databází a počítačových sítí na základní úrovni.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent nalezne uplatnění u většiny velkých výrobních podniků s automatizovanou výrobou (podniky strojírenské, elektrotechnické, dřevozpracující, automotive aj.), u firem zaměřených na vývoj elektronických přístrojů a vestavěných systémů, u firem působících v oblasti průmyslové automatizace a systémové integrace, u společností zabývajících se prodejem elektronických zařízení a prostředků průmyslové automatizace či přístrojové techniky, ve firmách implementujících počítačové a komunikační sítě či na IT odděleních v soukromém i ve veřejném sektoru.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.