Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Komunitní péče v porodní asistenci

Udělovaný titul magistr (Mgr.)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví
Aktuální studijní plán Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016
Forma studia kombinované
Stupeň studia magisterský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Diplomový seminář I DPS1 Povinný předmět 1 3
Komunitní péče v porodní asistenci I KPPA1 Povinný předmět 1 4
Moderní management v porodní asistenci MMPA Povinný předmět 1 3
Odborná praxe I OP1 Povinný předmět 1 6
Pedagogika v porodní asistenci PEPA Povinný předmět 1 3
Porodnická a gynekologická diagnostika PGD Povinný předmět 1 3
Praxe založená na důkazech PZD Povinný předmět 1 3
Psychologie v porodní asistenci I PSPA1 Povinný předmět 1 3
Vybraná problematika veřejného zdraví VPVZ Povinný předmět 1 3
Vybrané kapitoly z gynekologie VKG Povinný předmět 1 3
Diplomový seminář II DPS2 Povinný předmět 2 3
Ekonomika a financování zdravotnictví I EFZ1 Povinný předmět 2 3
Komunitní péče v porodní asistenci II KPPA2 Povinný předmět 2 4
Laktační poradenství LP Povinný předmět 2 3
Management kvality ve zdravotnictví I MKZ1 Povinný předmět 2 3
Odborná praxe II OP2 Povinný předmět 2 6
Odborný anglický jazyk OAJ Cizí jazyk 2 3
Odborný německý jazyk OAN Cizí jazyk 2 3
Psychologie v porodní asistenci II PSPA2 Povinný předmět 2 3
Ultrazvuková diagnostika UD Povinný předmět 2 4
Vybrané kapitoly z porodnictví VKP Povinný předmět 2 4
Vybrané metody výzkumu v porodní asistenci VMVPA Povinný předmět 2 3
Didaktika v porodní asistenci DPA Povinný předmět 3 3
Ekonomika a financování zdravotnictví II EFZ2 Povinný předmět 3 3
Komunitní péče v porodní asistenci III KPPA3 Povinný předmět 3 4
Management kvality ve zdravotnictví II MKZ2 Povinný předmět 3 4
Nové trendy v terapii bolesti v porodní asistenci NTTBPA Povinný předmět 3 3
Odborná praxe III OP3 Povinný předmět 3 6
Péče o novorozence v komunitním prostředí PNKP Povinný předmět 3 4
Specifika edukace v komunitní péči SEKP Povinný předmět 3 4
Zdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci ZPPLPA Povinný předmět 3 3
Fyzioterapie v porodní asistenci FYPA Povinný předmět 4 3
Intenzivní péče v gynekologii a porodnictví IPGP Povinný předmět 4 4
Nové směry v porodní asistenci NSPA Povinný předmět 4 3
Reprodukční zdraví ženy RZZ Povinný předmět 4 3

Poznámky ke studijnímu plánu

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

1. Obhajoba předložené diplomové práce;

2. Zkouška ověřující vědomosti, schopnosti a dovednosti řešit problematiku gynekologie, porodnictví a komunitní porodnické péče v rozsahu odborného profilu absolventa navazujícího magisterského studia.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium v oboru Porodní asistentka, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe na pozici porodní asistentky v délce nejméně dvou let (obsah praxe je individuálně posuzován odbornou komisí). Obsahem přijímací zkoušky je ústní zkouška z porodní asistence. Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných u přijímacího pohovoru vycházejí z učiva získaného na bakalářském stupni studia v oboru Porodní asistentka.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou porodnicko-ošetřovatelskou péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a dále z oborů potřebných pro vykonávání porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v porodnicko-ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových porodnicko-ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Absolvent bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence. Absolvent bude připraven pro praxi především v komunitní péči a bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence.


Klíčové výsledky učení


Studiem absolvent získá kvalifikaci:

 • vykonávat specializované ošetřovatelské činnosti v oblasti komunitní péče v porodní asistenci;
 • uplatnit se při organizování a metodickém řízení porodnicko-ošetřovatelské péče v příslušném oboru;
 • v poskytování profesionální holisticky pojímané porodnicko-ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen;
 • v poskytování profesionální komunikace a terapeutické intervence ve státních i nestátních zařízeních, v terénní i domácí péči v rámci celé zdravotní péče.

Profesní profil absolventů s příklady

Porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru komunitní péče je připravena:

 • komunikovat s klienty, rodinnými příslušníky a členy komunity dle zásad efektivní komunikace při současném zohledňování věkové a multikulturní odlišnosti;
 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • postupovat dle moderních a vědecky ověřených metod, podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na zdraví žen a novorozenců v podmínkách komunity;
 • navrhovat vzdělávací plány školenců, vést odbornou praxi a specializační vzdělávání v oboru své specializace, hodnotit znalosti a dovednosti účastníků specializačního vzdělávání;
 • připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti;
 • identifikovat komunitu klientek, její strukturu a rizika;
 • identifikovat rodinu klientky a její rizika z hlediska zdravotních, sociálních a psychologických problémů;
 • diagnostikovat faktory ovlivňující zdraví žen nejen ve vztahu k reprodukčnímu zdraví
 • identifikovat faktory pracovních rizik klientek a učinit opatření vedoucí k ochraně zdraví a prevenci nemocí a úrazů na pracovišti;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • diagnostikovat faktory ovlivňující zdraví novorozence a poskytovat péči novorozenci v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • uskutečňovat poradenství v oblasti poskytování zdravotní a sociální pomoci a spolupracovat s dalšími složkami komunitní péče na podporu zdraví ženy, novorozence a komunity;
 • rozvíjet prostředky na podporu efektivního kojení včetně efektivní edukace zdravotníků, matek i celé komunity; podílet se, eventuálně provádět ultrazvukové vyšetření a další diagnostické metody u žen z důvodu potvrzení intrauterinní gravidity, životaschopnosti plodu, počtu plodů, určení gestačního věku a hodnocení růstu, určení polohy plodu, množství plodové vody, lokalizace placenty a odhalení abnormalit a svoje zjištění konzultovat s lékařem; realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod a v šestinedělí;
 • využívat přístrojovou techniku používanou v péči o nemocné novorozence.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolvent magisterského studijního programu může pokračovat v doktorském studijním programu Ošetřovatelství v České republice.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 120 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.