Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Všeobecná sestra

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Ošetřovatelství
Aktuální studijní plán Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anatomie 1 ANA Povinný předmět 1 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 AJ1 Cizí jazyk 1 2
Biofyzika BIO Povinný předmět 1 2
Filosofie FIL Povinný předmět 1 2
Kommunikation 1 KOM1n Povinný předmět 1 2
Komunikace 1 KOM1 Povinný předmět 1 2
Německý jazyk 1/PAVS-u1 NJ1 Cizí jazyk 1 2
Obecná psychologie OP Povinný předmět 1 2
Odborná latinská terminologie 1 LAT Povinný předmět 1 2
Odborná praxe 1/VS OP1 Povinný předmět 1 2
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl OVZ Povinný předmět 1 2
Ošetřovatelské postupy 1/VS OP1v Povinný předmět 1 3
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 OPK Povinný předmět 1 2
První pomoc PP Povinný předmět 1 2
Teorie ošetřovatelství 1 TO1 Povinný předmět 1 3
Anatomie 2 AN2 Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 AJ Cizí jazyk 2 2
Fyziologie FYG Povinný předmět 2 3
Informační systémy ve zdravotnictví ISZ Povinný předmět 2 2
Klinická propedeutika KP Povinný předmět 2 3
Kommunikation 2 KOM2n Povinný předmět 2 2
Komunikace 2 KOM2 Povinný předmět 2 2
Německý jazyk 1/PAVS-u2 NEJ Cizí jazyk 2 2
Odborná latinská terminologie 2 LAT2 Povinný předmět 2 2
Odborná praxe individuální 1/VS PI1 Povinný předmět 2 2
Odborná praxe 2/VS OP2 Povinný předmět 2 2
Ošetřovatelské postupy 2/VS OP2v Povinný předmět 2 3
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 OPP2 Povinný předmět 2 3
Teorie ošetřovatelství 2 TO2 Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 AJ Cizí jazyk 3 2
Biochemie a hematologie BH Povinný předmět 3 2
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie MEI Povinný předmět 3 2
Německý jazyk 1/PAVS-u3 NEJ Cizí jazyk 3 2
Odborná praxe 3/VS OP3 Povinný předmět 3 2
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 OPC1 Povinný předmět 3 3
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 OPI1 Povinný předmět 3 3
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 OPP1 Povinný předmět 3 3
Patologie PAT Povinný předmět 3 3
Seminář k bakalářské práci SEBv Povinný předmět 3 2
Sociologie SOC Povinný předmět 3 2
Vývojová psychologie/VS VPv Povinný předmět 3 2
Výzkum v ošetřovatelství VVOv Povinný předmět 3 2
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 AJ Cizí jazyk 4 2
Farmakologie FAR Povinný předmět 4 2
Konceptuální modely KM Povinný předmět 4 2
Německý jazyk 1/PAVS-u4 NEJ Cizí jazyk 4 2
Odborná praxe individuální 2/VS PI2 Povinný předmět 4 2
Odborná praxe 4/VS OP4 Povinný předmět 4 2
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 OPC2 Povinný předmět 4 4
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 OPI2 Povinný předmět 4 4
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví OPGP Povinný předmět 4 3
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 OPP2 Povinný předmět 4 3
Výživa a dietetika VD Povinný předmět 4 2
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry ZPEC Povinný předmět 4 2
Zdravotnická a sociální psychologie ZSP Povinný předmět 4 3
Etika ET Povinný předmět 5 2
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních KBPZZ Povinný předmět 5 3
Management ve zdravotnictví MANZ Povinný předmět 5 3
Odborná praxe 5/VS OP5 Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami OPON Povinný předmět 5 3
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL ORL Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelská péče v neurologii SPv Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelská péče v psychiatrii OPPS Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech OAKS Povinný předmět 5 3
Primární, komunitní a domácí péče PKDP Povinný předmět 5 3
Radiologie a nukleární medicína RAD Povinný předmět 5 2
Veřejné zdravotnictví VZDR Povinný předmět 5 2
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví EPZ Povinný předmět 6 3
Genetika GEN Povinný předmět 6 2
Multikulturní ošetřovatelství MKO Povinný předmět 6 2
Odborná praxe 6/VS OP6 Povinný předmět 6 4
Ošetřovatelská péče o seniory OPS Povinný předmět 6 3
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii OPD Povinný předmět 6 2
Ošetřovatelská péče ve stomatologii OST Povinný předmět 6 2
Ošetřovatelská péče v oftalmologii OFT Povinný předmět 6 2
Paliativní péče PAL Povinný předmět 6 2
Rehabilitační ošetřovatelství REO Povinný předmět 6 2
Základy balneologie ZB Povinný předmět 6 2
Zdravotnické právo a profesní legislativa ZPPL Povinný předmět 6 3

Poznámky ke studijnímu plánu

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 2 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů a jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina), doložení zdravotní způsobilosti a u kombinovaného studia doložení praxe odpovídající oboru.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb. Součástí studia je ošetřovatelská a odborná praxe v celkové délce 32 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru jsou schopni samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství:

 • péče o zdraví,
 • prevence vzniku onemocnění,
 • poskytování první pomoci,
 • péče o nemocné, handicapované a umírající.

Absolventi oboru mají kompetence k:

 • vykonávání specifických ošetřovatelských činností bez odborného dohledu,
 • zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a biopsychosociálních potřeb zdravého a nemocného člověka v různých životních situacích,
 • organizaci a zajišťování základní ošetřovatelské péče dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích.

Profesní profil absolventů s příklady

Studiem tohoto oboru absolvent získá způsobilost k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti odborné ošetřovatelské péče zejména:

 • na interních odděleních,
 • na kardiologii,
 • na odděleních intenzivní péče,
 • na neurologii,
 • na chirurgických odděleních,
 • na traumatologii,
 • na ARO,
 • na dětských odděleních,
 • v porodnicích,
 • v ordinacích praktických lékařů
 • a mnoha dalších.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech NEBO Dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru je základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.