Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Porodní asistentka

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Porodní asistence
Aktuální studijní plán Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anatomie 1 ANA Povinný předmět 1 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 AJ1 Cizí jazyk 1 2
Biofyzika BIO Povinný předmět 1 2
Filosofie FIL Povinný předmět 1 2
Kommunikation 1 KOM1n Povinný předmět 1 2
Komunikace 1 KOM1 Povinný předmět 1 2
Německý jazyk 1/PAVS-u1 NJ1 Cizí jazyk 1 2
Obecná psychologie OP Povinný předmět 1 2
Odborná latinská terminologie 1 LAT Povinný předmět 1 2
Odborná praxe 1/PA OP1 Povinný předmět 1 2
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl OVZ Povinný předmět 1 2
Ošetřovatelská péče v gynekologii OGP Povinný předmět 1 3
Ošetřovatelské postupy 1/PA OP1 Povinný předmět 1 3
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 OPK Povinný předmět 1 2
První pomoc PP Povinný předmět 1 2
Základy teorie porodní asistence ZTPA Povinný předmět 1 2
Anatomie 2 AN2 Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 AJ Cizí jazyk 2 2
Dovednosti v porodní asistenci 1 PA1 Povinný předmět 2 3
Fyziologie FYG Povinný předmět 2 3
Informační systémy ve zdravotnictví ISZ Povinný předmět 2 1
Kommunikation 2 KOM2n Povinně volitelný 2 2
Komunikace 2 KOM2 Povinný předmět 2 2
Německý jazyk 1/PAVS-u2 NEJ Cizí jazyk 2 2
Odborná latinská terminologie 2 LAT2 Povinný předmět 2 2
Odborná praxe individuální 1/PA OPI1 Povinný předmět 2 2
Odborná praxe 2/PA OP2 Povinný předmět 2 2
Ošetřovatelské postupy 2/PA OPO2 Povinný předmět 2 3
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 OPP2 Povinný předmět 2 3
Porodnická a klinická propedeutika PKP Povinný předmět 2 2
Porodnictví 1 PO1 Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 AJ Cizí jazyk 3 2
Biochemie a hematologie BH Povinný předmět 3 2
Dovednosti v porodní asistenci 2 PA2 Povinný předmět 3 3
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie MEI Povinný předmět 3 2
Německý jazyk 1/PAVS-u3 NEJ Cizí jazyk 3 2
Odborná praxe 3/PA OP3 Povinný předmět 3 2
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 OPI1 Povinný předmět 3 3
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 OPP1 Povinný předmět 3 3
Patologie PAT Povinný předmět 3 3
Porodnictví 2 PO2 Povinný předmět 3 4
Seminář k bakalářské práci SEBv Povinný předmět 3 2
Sociologie SOC Povinný předmět 3 2
Vývojová psychologie/PA VPSY Povinný předmět 3 2
Výzkum v porodní asistenci VPA Povinný předmět 3 2
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 AJ Cizí jazyk 4 2
Dovednosti v porodní asistenci 3 PA3 Povinný předmět 4 3
Edukační činnost v porodní asistenci ECPA Povinný předmět 4 2
Farmakologie FAR Povinný předmět 4 2
Historie porodnictví HIP Povinný předmět 4 2
Konceptuální modely KM Povinný předmět 4 2
Německý jazyk 1/PAVS-u4 NEJ Cizí jazyk 4 2
Odborná praxe individuální 2/PA OPI2 Povinný předmět 4 2
Odborná praxe 4/PA OP4 Povinný předmět 4 2
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech OPC2 Povinný předmět 4 3
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 OPI2 Povinný předmět 4 3
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 OPP2 Povinný předmět 4 3
Výživa a dietetika VD Povinný předmět 4 2
Zdravotnická a sociální psychologie ZSP Povinný předmět 4 3
Dovednosti v porodní asistenci 4 PA4 Povinný předmět 5 3
Etika ET Povinný předmět 5 2
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních KBPZZ Povinný předmět 5 2
Management ve zdravotnictví MANZ Povinný předmět 5 3
Odborná praxe 5/PA OP5 Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelská péče v neonatologii OPN Povinný předmět 5 3
Ošetřovatelská péče v neurologii SPv Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelská péče v psychiatrii OPPS Povinný předmět 5 2
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech OAKS Povinný předmět 5 3
Porodní asistentka v primární a komunitní péči PAPKP Povinný předmět 5 2
Radiologie a nukleární medicína RAD Povinný předmět 5 2
Veřejné zdravotnictví VZDR Povinný předmět 5 2
Výchova k reprodukčnímu zdraví VRZ Povinný předmět 5 2
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví EPZ Povinný předmět 6 3
Embryologie PCH Povinný předmět 6 2
Genetika GEN Povinný předmět 6 2
Multikulturní ošetřovatelství MKO Povinný předmět 6 2
Odborná praxe 6/PA OP6 Povinný předmět 6 4
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky ZPS Povinný předmět 6 2
Rehabilitace v porodní asistenci RPA Povinný předmět 6 2
Základy balneologie ZB Povinný předmět 6 2
Základy ultrazvukové diagnostiky CTZ Povinný předmět 6 2
Zdravotnické právo a profesní legislativa ZPPL Povinný předmět 6 3

Poznámky ke studijnímu plánu

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 1 volitelný předmět během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů a z jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina), a doložení zdravotní způsobilosti.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb. Součástí studia je ošetřovatelská a odborná praxe v celkové délce 32 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Studiem tohoto oboru absolvent získá kvalifikaci:

  • k poskytování zdravotní péče v porodní asistenci,
  • k zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky,
  • k vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence,
  • k ošetřovatelské péči o ženu na úseku gynekologie,
  • k podílení se ve spolupráci s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Profesní profil absolventů s příklady

Studiem tohoto oboru získá absolvent způsobilost k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti odborné ošetřovatelské péče o ženu, rodičku i novorozence:

  • v lůžkových zdravotnických zařízeních,
  • v ambulantních zdravotnických zařízeních,
  • v různých ošetřovatelských zařízeních,
  • v domácí péči o těhotnou ženu, šestinedělku i novorozence,
  • ve zdravotní péči v rodině/komunitě.

Přístup k dalšímu vzdělání

Dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru je základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.