Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Cestovní ruch

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Ekonomika a management
Aktuální studijní plán Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk 1/CR-u1 ANJ1 Cizí jazyk 1 3
Evropská ekonomická integrace EEI Povinný předmět 1 3
Kulturní dědictví a cestovní ruch A KDCR Povinný předmět 1 4
Management MANa Povinný předmět 1 6
Management MAN Povinný předmět 1 6
Marketing A MGA Povinný předmět 1 4
Marketing A MGAa Povinný předmět 1 4
Matematika 1 pro CR MAT1C Povinný předmět 1 5
Mathematics 1 for TT MAT1Ca Povinný předmět 1 5
Microeconomics MIEa Povinný předmět 1 5
Mikroekonomie mie Povinný předmět 1 5
Německý jazyk 1/CR-u1 NEJ1 Cizí jazyk 1 3
Anglický jazyk 1/CR-u2 ANJ1CRu2 Cizí jazyk 2 3
Anglický jazyk 2/CR-u1 ANJ2CRu1 Cizí jazyk 2 2
Business Economics PEKa Povinný předmět 2 5
Francouzský jazyk 2/CR-u1 FRJ2 Cizí jazyk 2 2
Geografické a navigační systémy GNS Povinně volitelný 2 4
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch GOS Povinně volitelný 2 4
Italský jazyk 2/CR-u1 ITJ2 Cizí jazyk 2 2
Macroeconomics MAEa Povinný předmět 2 5
Makroekonomie MAE Povinný předmět 2 5
Marketing cestovního ruchu MGPS Povinný předmět 2 3
Matematika 2 MAT2 Povinně volitelný 2 4
Metodika průvodcovské činnosti MPC Povinně volitelný 2 4
Německý jazyk 1/CR-u2 NEJ1 Cizí jazyk 2 3
Německý jazyk 2/CR-u1 NEJ2 Cizí jazyk 2 2
Podniková ekonomika PEK Povinný předmět 2 5
Právo PRV Povinný předmět 2 4
Ruský jazyk 2/CR-u1 RUJ2 Cizí jazyk 2 2
Španělský jazyk 2/CR-u1 SPJ2 Cizí jazyk 2 2
Úvod do ICT ICT Povinný předmět 2 4
Anglický jazyk 1/CR-u3 AJ1Cu3 Cizí jazyk 3 4
Anglický jazyk 2/CR-u2 ANJ2CRu2 Cizí jazyk 3 2
Aplikovaná statistika AST Povinný předmět 3 7
Applied Statistics ASTa Povinný předmět 3 7
Cestovní ruch 1 CR Povinný předmět 3 6
Finanční účetnictví pro cestovní ruch FUCR Povinný předmět 3 4
Francouzský jazyk 2/CR-u2 FRJ2 Cizí jazyk 3 2
Geografie cestovního ruchu 1 GECR1 Povinný předmět 3 3
Italský jazyk 2/CR-u2 ITJ2 Cizí jazyk 3 2
Management cestovních kanceláří a agentur MNCK Povinný předmět 3 4
Německý jazyk 1/CR-u3 NEJ1 Cizí jazyk 3 4
Německý jazyk 2/CR-u2 NEJ2 Cizí jazyk 3 2
Ruský jazyk 2/CR-u2 RUJ2 Cizí jazyk 3 2
Španělský jazyk 2/CR-u2 SPJ2 Cizí jazyk 3 2
Tourismus 1 CRn Povinný předmět 3 6
Anglický jazyk 1/CR-u4 ANJ1CRu4 Cizí jazyk 4 3
Anglický jazyk 2/CR-u3 ANJ2CRu3 Cizí jazyk 4 2
Cestovní ruch 2 CR Povinný předmět 4 6
Francouzský jazyk 2/CR-u3 FRJ2 Cizí jazyk 4 2
Geografie cestovního ruchu 2 GECR2 Povinný předmět 4 5
Italský jazyk 2/CR-u3 ITJ2 Cizí jazyk 4 2
Management ubytovacích zařízení MNUZ Povinný předmět 4 5
Německý jazyk 1/CR-u4 NEJ1 Cizí jazyk 4 3
Německý jazyk 2/CR-u3 NEJ2 Cizí jazyk 4 2
Ruský jazyk 2/CR-u3 RUJ2 Cizí jazyk 4 2
Španělský jazyk 2/CR-u3 SPJ2 Cizí jazyk 4 2
Tourismus 2 CRn Povinný předmět 4 6
Veřejné finance VF Povinný předmět 4 5
Anglický jazyk 1/CR-u5 ANJ1CRu5 Cizí jazyk 5 4
Anglický jazyk 2/CR-u4 ANJ2CRu4 Cizí jazyk 5 3
Aplikovaná sociální psychologie PSYA Povinný předmět 5 4
Diplomový seminář DS Povinný předmět 5 2
Francouzský jazyk 2/CR-u4 FRJ2 Cizí jazyk 5 3
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu IRT Povinný předmět 5 4
Italský jazyk 2/CR-u4 ITJ2 Cizí jazyk 5 3
Management destinace MDS Povinný předmět 5 5
Německý jazyk 1/CR-u5 NEJ1 Cizí jazyk 5 4
Německý jazyk 2/CR-u4 NEJ2 Cizí jazyk 5 3
Ruský jazyk 2/CR-u4 RUJ2 Cizí jazyk 5 3
Španělský jazyk 2/CR-u4 SPJ2 Cizí jazyk 5 3
Trvale udržitelný cestovní ruch TUCR Povinný předmět 5 4
Praxe CR PRAX Povinný předmět 6 30

Poznámky ke studijnímu plánu

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z všeobecných znalostí a jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina).

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní obor Cestovní ruch poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu


Program je koncipován tak, aby absolventy vybavil potřebnými znalostmi a dovednostmi ze základů ekonomie, podnikové ekonomiky, matematiky a statistiky, práva, managementu (včetně managementu destinace a managementu podniků služeb cestovního ruchu), marketingu (včetně marketingu cestovního ruchu), účetnictví, veřejných financí, informačních, komunikačních a rezervačních technologií, geografie, evropské ekonomické integrace i řízení lidských zdrojů. Tyto způsobilosti studentů jsou podpořeny výukou cizích jazyků a zařazením předmětů podporujících manažerské kompetence. Široká nabídka volitelných předmětů přitom umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe. Součástí studia je odborná praxe, v celkové délce 22 týdnů.


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vypracovat podnikatelský záměr na základě analýzy nabídky a poptávky na trhu,
 • plánovat činnosti, sestavovat rozpočet a vyhodnocovat dosažené ekonomické výsledky podniku (včetně daňové problematiky),
 • aplikovat strategické i operativní marketingové řízení a řízení kvality v oblasti cestovního ruchu,
 • orientovat se v právních normách a předpisech cestovního ruchu,
 • analyzovat finančních situace, včetně základních daňových otázek, a vyhledání optimálních řešení, ovládá právní základy vedení účetnictví,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnost jednotlivých útvarů v podniku,
 • používat základní nástroje řízení v oblasti pracovněprávních vztahů,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat současné informační, komunikační a rezervační technologie při poskytování služeb cestovního ruchu,
 • koordinovat činnosti různých podnikatelských a veřejnoprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu,
 • na základě zadání vytvořit a realizovat kompletní produkt cestovního ruchu (včetně produktu destinace),
 • aplikovat marketingové řízení v oblasti cestovního ruchu,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace a navrhnout a prezentovat možnosti udržitelného cestovního ruchu destinace,
 • vykonávat práci průvodce cestovního ruchu nebo delegáta cestovní kanceláře,
 • aktivně požívat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Cestovní ruch nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech provozně organizačních, personálních a finančních. V soukromém sektoru se uplatní v různých typech podniků působících v cestovním ruchu, v sektoru veřejném v oblasti personálního a finančního managementu institucí na všech úrovních veřejné správy (např. informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů). Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních i nestátních).

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.