Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Zdravotně sociální pracovník

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Zdravotně sociální péče
Aktuální studijní plán Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 ANJ1/ZSP-u1 Cizí jazyk 1 2
Etika ve zdravotně sociální práci EZSP Povinný předmět 1 2
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 NJ1 Cizí jazyk 1 2
Obecná psychologie OPS Povinný předmět 1 2
Praxe I. PRX1 Povinný předmět 1 5
Sociální patologie SPA Povinný předmět 1 4
Sociální politika I. SP1 Povinný předmět 1 4
Supervize praxe I. SVP1 Povinný předmět 1 2
Teorie ošetřovatelství TO Povinný předmět 1 3
Úvod do filozofie / ZSP UFI Povinný předmět 1 2
Základy anatomie a fyziologie ZAF Povinný předmět 1 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 ANJ1/ZSP-u2 Cizí jazyk 2 2
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 NJ1 Cizí jazyk 2 2
Praxe II. PRX2 Povinný předmět 2 5
První pomoc PP Povinný předmět 2 2
Sociálně psychologický výcvik I. SPV1 Povinný předmět 2 4
Sociální politika II. SP2 Povinný předmět 2 4
Sociální psychologie SPv-ZSP Povinný předmět 2 2
Supervize praxe II. SVP2 Povinný předmět 2 2
Teorie sociální práce TSP Povinný předmět 2 4
Základy hygieny a epidemiologie ZHE Povinný předmět 2 2
Základy zdravotnické legislativy ZZL Povinný předmět 2 3
Zdraví a nemoc ZN Povinný předmět 2 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 ANJ1/ZSP-u3 Cizí jazyk 3 2
Metody a techniky sociální práce MTSP Povinný předmět 3 4
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 NJ1/ZSP-u3 Cizí jazyk 3 2
Praxe III. PRX3 Povinný předmět 3 5
Sociálně psychologický výcvik II. SPV2 Povinný předmět 3 4
Sociologie SOC Povinný předmět 3 2
Supervize praxe III. SVP3 Povinný předmět 3 2
Úvod do právní teorie a praxe I. UPT1 Povinný předmět 3 3
Vybrané kapitoly z neurologie VKN Povinný předmět 3 3
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství VKVL Povinný předmět 3 3
Vývojová psychologie VPS Povinný předmět 3 2
Základy informatiky ZI Povinný předmět 3 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 ANJ1/ZSP-u4 Cizí jazyk 4 2
Demografie DGR Povinný předmět 4 2
Metody a techniky sociálního výzkumu MTSV Povinný předmět 4 4
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 NJ1 Cizí jazyk 4 2
Praxe IV. PRX4 Povinný předmět 4 5
Psychologie osobnosti PSOS Povinný předmět 4 2
Supervize praxe IV. SVP4 Povinný předmět 4 2
Úvod do právní teorie a praxe II. UPT2 Povinný předmět 4 3
Vybrané kapitoly z pediatrie VKP Povinný předmět 4 3
Základy psychiatrie a psychopatologie ZPP Povinný předmět 4 3
Základy statistiky ZSTk Povinný předmět 4 2
Komunitní a terénní sociální práce KTSP Povinný předmět 5 3
Praxe V. PRX5 Povinný předmět 5 5
Problematika menšinových skupin PMS Povinný předmět 5 4
Seminář k bakalářské práci SB Povinný předmět 5 7
Sociální gerontologie a geriatrie SGG Povinný předmět 5 3
Supervize praxe V. SVP5 Povinný předmět 5 2
Úvod do právní teorie a praxe III. UPT3 Povinný předmět 5 3
Úvod do psychoterapie UPSY Povinný předmět 5 2
Veřejné zdravotnictví VZDvKSP Povinný předmět 5 2
Vybrané kapitoly z chirurgie VKCH Povinný předmět 5 3
Interactive Communication ITK Povinně volitelný 6 2
Krizová intervence KI Povinný předmět 6 2
Nutrition and Diet ND Povinně volitelný 6 2
Poradenský proces PPCS Povinný předmět 6 4
Sociální práce s dětmi a rodinou SPDR Povinný předmět 6 2
Sociální služby SS Povinný předmět 6 4
Social Work in Health Care SWHC Povinně volitelný 6 2
Speciální pedagogika SPED Povinný předmět 6 3
International Business Week IBW Povinně volitelný 2
International Business Week domácí IBWd Povinně volitelný 2

Poznámky ke studijnímu plánu

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní plán oboru Zdravotně sociální pracovník je vytvořen v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci.

Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo…) s důrazem na praktickou výuku. Součástí programu je odborná praxe v celkové délce 20 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent může své kompetence uplatnit na pozicích sociálních pracovníků a zdravotně sociálních pracovníků v resortu zdravotnictví a sociálních věcí, v organizacích státních správy a samosprávy, v nestátních neziskových a církevních organizacích. Typicky jsou to léčebny dlouhodobě nemocných, zařízení hospicové péče, psychiatrické léčebny, denní stacionáře, agentury domácí péče, vzdělávací instituce, kojenecké ústavy, pobytová zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (domovy, penziony), odbory sociálních věcí nebo úřady práce.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.