Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Zdravotně sociální pracovník

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Zdravotně sociální péče
Aktuální studijní plán Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia kombinované
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 ANJ1/ZSP-u1 Cizí jazyk 1 2
Etika ve zdravotně sociální práci EZSP Povinný předmět 1 2
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 NJ1 Cizí jazyk 1 2
Obecná psychologie OPS Povinný předmět 1 2
Praxe I. PRX1 Povinný předmět 1 5
Ruský jazyk 1/ZSP-u1 RJ1ZSPu1 Cizí jazyk 1 2
Sociální patologie SPA Povinný předmět 1 4
Sociální politika I. SP1 Povinný předmět 1 4
Supervize praxe I. SVP1 Povinný předmět 1 2
Teorie ošetřovatelství TO Povinný předmět 1 3
Úvod do filozofie / ZSP UFI Povinný předmět 1 2
Základy anatomie a fyziologie ZAF Povinný předmět 1 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 ANJ1/ZSP-u2 Cizí jazyk 2 2
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 NJ1 Cizí jazyk 2 2
Praxe II. PRX2 Povinný předmět 2 5
První pomoc PP Povinný předmět 2 2
Ruský jazyk 1/ZSP-u2 RJ1ZSPu2 Cizí jazyk 2 2
Sociálně psychologický výcvik I. SPV1 Povinný předmět 2 4
Sociální politika II. SP2 Povinný předmět 2 4
Sociální psychologie SPv-ZSP Povinný předmět 2 2
Supervize praxe II. SVP2 Povinný předmět 2 2
Teorie sociální práce TSP Povinný předmět 2 4
Základy hygieny a epidemiologie ZHE Povinný předmět 2 2
Základy zdravotnické legislativy ZZL Povinný předmět 2 3
Zdraví a nemoc ZN Povinný předmět 2 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 ANJ1/ZSP-u3 Cizí jazyk 3 2
Metody a techniky sociální práce MTSP Povinný předmět 3 4
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 NJ1/ZSP-u3 Cizí jazyk 3 2
Praxe III. PRX3 Povinný předmět 3 5
Ruský jazyk 1/ZSP-u3 RJ1ZSPu3 Cizí jazyk 3 2
Sociálně psychologický výcvik II. SPV2 Povinný předmět 3 4
Sociologie SOC Povinný předmět 3 2
Supervize praxe III. SVP3 Povinný předmět 3 2
Úvod do právní teorie a praxe I. UPT1 Povinný předmět 3 3
Vybrané kapitoly z neurologie VKN Povinný předmět 3 3
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství VKVL Povinný předmět 3 3
Vývojová psychologie VP Povinný předmět 3 2
Základy informatiky ZI Povinný předmět 3 2
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 ANJ1/ZSP-u4 Cizí jazyk 4 2
Demografie DGR Povinný předmět 4 2
Metody a techniky sociálního výzkumu MTSV Povinný předmět 4 4
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 NJ1 Cizí jazyk 4 2
Praxe IV. PRX4 Povinný předmět 4 5
Psychologie osobnosti PO Povinný předmět 4 2
Ruský jazyk 1/ZSP-u4 RJ1ZSPu4 Cizí jazyk 4 2
Supervize praxe IV. SVP4 Povinný předmět 4 2
Úvod do právní teorie a praxe II. UPT2 Povinný předmět 4 3
Vybrané kapitoly z pediatrie VKP Povinný předmět 4 3
Základy psychiatrie a psychopatologie ZPP Povinný předmět 4 3
Základy statistiky ZSTk Povinný předmět 4 2
Komunitní a terénní sociální práce KTSP Povinný předmět 5 3
Praxe V. PRX5 Povinný předmět 5 5
Problematika menšinových skupin PMS Povinný předmět 5 4
Seminář k bakalářské práci SB Povinný předmět 5 7
Sociální gerontologie a geriatrie SGG Povinný předmět 5 3
Supervize praxe V. SVP5 Povinný předmět 5 2
Úvod do právní teorie a praxe III. UPT3 Povinný předmět 5 3
Úvod do psychoterapie UPSY Povinný předmět 5 2
Veřejné zdravotnictví VZDvKSP Povinný předmět 5 2
Vybrané kapitoly z chirurgie VKCH Povinný předmět 5 3
Krizová intervence KI Povinný předmět 6 2
Poradenský proces PPCS Povinný předmět 6 4
Sociální práce s dětmi a rodinou SPDR Povinný předmět 6 2
Sociální služby SS Povinný předmět 6 4
Speciální pedagogika SPED Povinný předmět 6 3
International Business Week IBW Povinně volitelný 2
International Business Week domácí IBWd Povinně volitelný 2

Poznámky ke studijnímu plánu

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Studenti si dle vlastního uvážení volí jeden cizí jazyk (AJ, NJ nebo RJ).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní plán oboru Zdravotně sociální pracovník je vytvořen v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci.

Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo…) s důrazem na praktickou výuku. Součástí programu je odborná praxe v celkové délce 20 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent může své kompetence uplatnit na pozicích sociálních pracovníků a zdravotně sociálních pracovníků v resortu zdravotnictví a sociálních věcí, v organizacích státních správy a samosprávy, v nestátních neziskových a církevních organizacích. Typicky jsou to léčebny dlouhodobě nemocných, zařízení hospicové péče, psychiatrické léčebny, denní stacionáře, agentury domácí péče, vzdělávací instituce, kojenecké ústavy, pobytová zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (domovy, penziony), odbory sociálních věcí nebo úřady práce.

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.