Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
Aktuální studijní plán Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019
Forma studia kombinované
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk /ATP-u1 AJ1ATP Cizí jazyk 1 2
Bezpečnost v elektrotechnice BVE-ATP Povinný předmět 1 1
Části a mechanismy strojů CMS-ATP Povinný předmět 1 4
Matematika 1 xMAT1 Povinný předmět 1 6
Mathematics 1 MATH1-ATP Povinný předmět 1 6
Nauka o materiálech NM Povinný předmět 1 2
Programování technických výpočtů PTV-ATP Povinný předmět 1 3
Technická dokumentace a CAD CAD Povinný předmět 1 4
Výrobní technologie I VT1 Povinný předmět 1 3
Základy lineární algebry ZLA Povinný předmět 1 5
Anglický jazyk /ATP-u2 AJ2ATP Cizí jazyk 2 2
Architektura počítačů xARP Povinný předmět 2 4
Fundamentals of Design FOD-ATP Povinný předmět 2 3
Matematika 2 xMAT2 Povinný předmět 2 6
Průmyslová logistika PL Povinný předmět 2 3
Výrobní technologie II VT2 Povinný předmět 2 4
Základy efektivní komunikace a prezentace ZEK-ATP Povinný předmět 2 2
Základy elektrotechniky ZEL-ATP Povinný předmět 2 4
Základy konstruování ZK Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk /ATP-u3 AJ3ATP Cizí jazyk 3 2
Dynamické systémy DYS-ATP Povinný předmět 3 4
Elektronika 1 ELE1-ATP Povinný předmět 3 5
Experiment v technické praxi ETP Povinně volitelný 3 5
Management jakosti výrobků a služeb MJVS-ATP Povinný předmět 3 4
Mechanika I M1 Povinný předmět 3 5
Projekt PRO Povinný předmět 3 4
Pružnost a pevnost PP Povinný předmět 3 5
Statistika pro techniky xSTT Povinně volitelný 3 5
Anglický jazyk /ATP-u4 AJ4ATP Cizí jazyk 4 2
Mechanika II M2 Povinný předmět 4 5
Project Management I PMI-ATP Povinný předmět 4 3
Projektové řízení I PR1 Povinný předmět 4 3
Prostředky průmyslové automatizace PPA-ATP Povinný předmět 4 5
Pružnost a pevnost II PAPII Povinný předmět 4 5
Senzory a měření SAM-ATP Povinný předmět 4 4
Základy akademického psaní ZAP Povinný předmět 4 2
Optika a optické systémy OOS Povinný předmět 5 2
Právo v technické praxi xPTP Povinně volitelný 5 2
Project Management II PM2 Povinný předmět 5 5
Projektové řízení II PRII Povinný předmět 5 5
Psychologie PSY Povinně volitelný 5 2
Semestrální projekt xSP Povinný předmět 5 6
Základy mechatroniky ZM Povinný předmět 5 5
Zpracování signálu a obrazu ZSO-ATP Povinný předmět 5 4
Bakalářská práce BP-ATP Povinný předmět 6 6
Odborná praxe OP-14T Povinný předmět 6 22
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 TSP_AI_BC Povinný předmět 6 4

Poznámky ke studijnímu plánu

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 167 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 6 kreditů z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy.

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Specifické požadavky na přijetí

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil programu

Profil absolventa byl navržen tak, aby v míře, odpovídající profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu, naplňoval Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pro studijní programy z kategorie Strojírenství.

Klíčové výsledky učení

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • znalosti mechaniky pevných těles,
 • znalosti konstrukce strojů a mechanismů,
 • znalosti strojírenské technologie,
 • znalosti materiálového inženýrství,
 • znalosti technické kybernetiky, mechatronických systémů, robotů a výpočetní techniky,
 • znalosti modelování, technického měření a experimentálních metod.

Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • navrhovat konstrukce strojů a zařízení, včetně návrhu technologie a materiálu,
 • zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní technické podmínky,
 • číst technické výkresy a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy výroby, montáže, kompletování a povrchové úpravy,
 • ověřovat nové postupy výroby, stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti produkce,
 • provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů,
 • aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů,
 • hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecná způsobilost absolventa je posílena dovednostmi v oblasti komunikace a prezentace, projektového řízení a práce v týmu.

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.