Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Aplikovaná informatika

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Aplikovaná informatika
Aktuální studijní plán Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020
Forma studia kombinované
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk pro informatiky AJAI Cizí jazyk 1 3
Diskrétní struktury DS Povinný předmět 1 5
Efektivní komunikace a prezentace EKP Povinně volitelný 1 2
Fundamentals of Structural Programming ZSPa Povinný předmět 1 5
Introduction into Computer Networks PS1a Povinný předmět 1 5
Matematický seminář MAS1P Povinně volitelný 1 2
Matematika MAT Povinný předmět 1 5
Tvorba internetových stránek TIS Povinný předmět 1 5
Úvod do počítačových sítí PS1 Povinný předmět 1 5
Základy strukturovaného programování ZSP Povinný předmět 1 5
Architektura počítačů xARP Povinný předmět 2 4
Ekonomika podniku EP Povinně volitelný 2 3
Introduction into Database Systems DB1a Povinný předmět 2 5
Navazující odborná angličtina pro informatiky NOAJI Cizí jazyk 2 2
Návrh uživatelských rozhraní NUR Povinný předmět 2 4
Objektově orientované programování OOP Povinný předmět 2 5
Software Engineering xSWIa Povinný předmět 2 5
Softwarové inženýrství xSWI Povinný předmět 2 5
Statistika pro techniky ST Povinný předmět 2 5
Úvod do databázových systémů DB1 Povinný předmět 2 5
Základy akademického psaní ZAP Povinný předmět 2 2
Bezpečnost a ochrana dat xBOD Povinný předmět 3 4
Datové struktury a algoritmy DSA Povinný předmět 3 5
Elektronické obchodování EO Povinně volitelný 3 3
Multimedia xMUMa Povinně volitelný 3 4
Multimédia MUM Povinně volitelný 3 4
Programování technických výpočtů PTV Povinně volitelný 3 3
Programování v Javě PJ Povinně volitelný 3 4
Řízení softwarových projektů RSP Povinný předmět 3 4
Vývoj a provoz bezpilotních systémů VPBS Povinně volitelný 3 4
Webové technologie WT Povinně volitelný 3 4
Multimediální a studiová technika xMST Povinně volitelný 4 4
Návrh a implemetace databázových systémů NIDB Povinně volitelný 4 4
Operační systémy OPS Povinný předmět 4 5
Počítačová grafika a virtuální realita PGVR Povinně volitelný 4 4
Podnikové informační systémy PIS Povinný předmět 4 4
Pokročilejší technologie počítačových sítí PTPS Povinně volitelný 4 4
Programming Languages and Compilers PJPa Povinný předmět 4 5
Programovací jazyky a překladače xPJP Povinný předmět 4 5
Programování desktopových aplikací xPDA Povinně volitelný 4 4
Serverová a desktopová administrace xSDA Povinně volitelný 4 4
Odborná praxe xPXEI Povinný předmět 5 22
Příprava na odbornou praxi POP Povinně volitelný 5 2
Seminář k bakalářské práci xSBP Povinný předmět 5 6
Artificial Intelligence UIa Povinně volitelný 6 4
Bakalářská práce BP Povinný předmět 6 6
Geografické informační systémy xGIS Povinně volitelný 6 4
Pokročilé programovací techniky PPT Povinně volitelný 6 4
Programování pro mobilní platformy xPMP Povinně volitelný 6 4
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 TSP_AI_BC Povinně volitelný 6 4
Umělá inteligence UI Povinně volitelný 6 4
Vyhodnocení odborné praxe VOP Povinný předmět 6 2
Zpracování signálu a obrazu xZSO Povinně volitelný 6 4

Poznámky ke studijnímu plánu

Vysvětlivky:
Typ předmět
: P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, V - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu: ZA - zápočtem, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Struktura studia:

Student profesně zaměřeného bakalářského programu musí za celé studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 123 kreditů z povinných předmětů, 32 kreditů z povinně volitelných předmětů typu A a 10 kreditů z povinně volitelných předmětů typu B a zbývajících 15 kreditů musí student získat z volitelných nebo dalších povinně volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Bakalářská práce a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.

 Povinně volitelné předměty typu A:

 • Návrh a implementace databázových systémů
 • Počítačová grafika a virtuální realita
 • Pokročilé programovací techniky
 • Programování desktopových aplikací
 • Programování pro mobilní platformy
 • Programování technických výpočtů
 • Programování v Javě
 • Serverová a desktopová administrace
 • Umělá inteligence
 • Webové technologie

Povinně volitelné předměty typu B:

 • Efektivní komunikace a prezentace
 • Ekonomika podniku
 • Elektronické obchodování
 • Geografické informační systémy
 • Matematický seminář
 • Multimédia
 • Multimediální a studiová technika
 • Navazující odborná angličtina pro informatiky
 • Pokročilejší technologie počítačových sítí
 • Technologie a standardy Průmyslu 4.0
 • Vývoj a provoz bezpilotních systémů
 • Zpracování signálu a obrazuOdborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu, reflektující zvolený obor vzdělávání a z obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, počítačové grafiky, návrhu uživatelských rozhraní, softwarového inženýrství, řízení projektů a informačních systémů. Tvoří tři obsahově ucelené bloky, navázané na jednotlivé předměty takto:

 1. Základy informatiky:
  1. Diskrétní struktury (ZT)
  2. Základy strukturovaného programování (PZ)
  3. Datové struktury a algoritmy (ZT)
  4. Operační systémy (ZT)
  5. Programovací jazyky a překladače (ZT)

 2. Tvorba aplikací:
  1. Úvod do počítačových sítí (PZ)
  2. Objektově orientované programování (PZ
  3. Tvorba internetových stránek (ZT)
  4. Úvod do databázových systémů (ZT)
  5. Softwarové inženýrství (PZ)
  6. Řízení softwarových projektů (PZ)
  7. Bezpečnost a ochrana dat (PZ)

 3. Uživatelsky orientované úlohy:
  1. Návrh uživatelských rozhraní (PZ)
  2. Webové technologie (PZ)
  3. Návrh a implementace databázových systémů (PZ)
  4. Podnikové informační systémy (PZ)
  5. Počítačová grafika a virtuální realita (PZ)

Specifické požadavky na přijetí

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil programu

Program Aplikovaná informatika komplexně připravuje absolventy pro výkon odborných činností v široké oblasti aplikované informatiky. Program je koncipován tak, aby absolventovi poskytl dostatečný teoretický základ, na nějž navazují aplikačně orientované znalosti a dovednosti v oblasti aplikované informatiky. Obecná způsobilost absolventa je posílena dovednostmi v oblasti komunikace a prezentace, projektového řízení a práce v týmu. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen. Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 14 týdnů. Absolvent programu Aplikovaná informatika získá kvalitní aplikačně orientované vzdělání s odbornými znalostmi v oblastech:


Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Aplikovaná informatika získá kvalitní aplikačně orientované vzdělání s odbornými znalostmi v oblastech:


 • vývoj software,
 • počítačové sítě,
 • operační systémy,
 • databáze,
 • softwarové inženýrství,
 • informační systémy,
 • bezpečnost výpočetních systémů,
 • podniková informatika.

Disponuje odbornými dovednostmi v oblastech:

 • tvorba desktopových a webových aplikací,
 • tvorba webových stránek,
 • návrh, správa a údržba databázových systémů,
 • návrh, správa a údržba informačních systémů,
 • návrh, správa a údržba počítačových sítí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent nalezne uplatnění u zaměstnavatelů z oblasti softwarových i hardwarových firem (firmy zabývající se vývojem či prodejem software a hardware či návrhem a implementací počítačových a komunikačních sítí), ve výrobní sféře (IT oddělení a podpůrná oddělení průmyslových podniků a jejich technologických provozů, oddělení vývoje aj.) či ve veřejném sektoru (oddělení správy a rozvoje informačních systémů, oddělení správy sítě, informatický odbor aj.).

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.