Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Finance a řízení

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Finance a řízení
Aktuální studijní plán Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020
Forma studia kombinované
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Akademické psaní AKP Povinný předmět 1 2
Anglický jazyk 1/FŘ-u1 ANJ1 Cizí jazyk 1 3
Management MAN Povinný předmět 1 5
Management (AJ) MANa Povinný předmět 1 5
Matematika MATfr Povinný předmět 1 6
Mathematics MATfra Povinný předmět 1 6
Microeconomics MIEa Povinný předmět 1 5
Mikroekonomie MIE Povinný předmět 1 5
Německý jazyk 1/FŘ-u1 NEJ1 Cizí jazyk 1 3
Podniková ekonomika 1 PEK1 Povinný předmět 1 5
Základy účetnictví ZAU Povinný předmět 1 4
Anglický jazyk 1/FŘ-u2 ANJ2 Cizí jazyk 2 3
Finanční účetnictví FU Povinný předmět 2 5
Macroeconomics MAEa Povinný předmět 2 5
Makroekonomie MAE Povinný předmět 2 5
Marketing MGAa Povinný předmět 2 4
Marketing MGA Povinný předmět 2 4
Matematické metody v ekonomii MME Povinný předmět 2 6
Německý jazyk 1/FŘ-u2 NEJ2 Cizí jazyk 2 3
Podniková ekonomika 2 PEK2 Povinný předmět 2 5
Úvod do ICT ICT Povinný předmět 2 3
Anglický jazyk 1/FŘ-u3 ANJ3 Cizí jazyk 3 3
Human Resource Management RLZa Povinný předmět 3 4
Manažerské účetnictví MU Povinný předmět 3 5
Německý jazyk 1/FŘ-u3 NEJ3 Cizí jazyk 3 3
Podniková informatika POI Povinný předmět 3 5
Řízení lidských zdrojů RLZ Povinný předmět 3 4
Statistics STAa Povinný předmět 3 6
Statistika STA Povinný předmět 3 6
Anglický jazyk 1/FŘ-u4 ANJ4 Cizí jazyk 4 5
Daně DAN Povinný předmět 4 5
Ekonomika veřejného sektoru EVS Povinně volitelný 4 5
Financial Management FRPa Povinný předmět 4 6
Finanční řízení podniku FRP Povinný předmět 4 6
Německý jazyk 1/FŘ-u4 NEJ4 Cizí jazyk 4 5
Praktikum z účetnictví na PC PUPC Povinně volitelný 4 3
Právo PRV Povinný předmět 4 4
Projektové řízení 1 PR1 Povinně volitelný 4 3
Průmyslová logistika PL Povinně volitelný 4 4
Simulační manažerské hry SMH Povinně volitelný 4 3
Strategický management STR Povinný předmět 4 5
Strategic Management STRa Povinný předmět 4 5
Cvičná firma CVF Povinně volitelný 5 3
Daně pro podnikovou praxi DPP Povinně volitelný 5 4
Management kvality MAK Povinný předmět 5 5
Manažerská etika MEZI Povinně volitelný 5 3
Marketingová komunikace MK Povinný předmět 5 5
Money, banks, fin.markets PBFTa Povinný předmět 5 5
Peníze, banky a finanční trhy PBFT Povinný předmět 5 5
Projektové řízení 2 PR2 Povinně volitelný 5 5
Psychologie a sociologie PSY Povinně volitelný 5 3
Zpracování bakalářské práce 1 ZBP1 Povinný předmět 5 6
Praxe FŘ PRAX Povinný předmět 6 24
Zpracování bakalářské práce 2 ZBP2 Povinný předmět 6 6

Poznámky ke studijnímu plánu

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Povinnost vystudovat 1 předmět v cizím jazyce: Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. V cizím jazyce jsou nabízeny i některé z povinných předmětů (např. anglicky vyučované Management, Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, německy vyučovaný Marketing auf Deutsch). Pokud si student zvolí předmět v cizím jazyce z povinných předmětů, po absolvování splní povinnost studia předmětu v cizím jazyce a získává kredity za povinný předmět. Studiem téhož předmětu v českém jazyce student již další kredity nezíská.

Povinně volitelné předměty jsou složeny ze dvou bloků, každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.

PV-blok I            

 • Projektové řízení 1
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Průmyslová logistika
 • Projektové řízení 2                                                                                                            
 • Daně pro podnikovou praxi

PV-blok II           

 • Praktikum z účetnictví na PC
 • Simulační manažerské hry
 • Cvičná firma
 • Manažerská etika
 • Psychologie a sociologie                                                                                            

Z volitelných předmětů musí každý student získat minimálně 8 kreditů (za sporty max. 2 kredity). Doporučené rozložení je toto: 4 kredity ve 3.semestru, 2 kredity ve 4.semestru, 2 kredity v 5.semestru

Předmět Praxe FŘ odpovídá 15 týdnům praxe ve firmě či organizaci. Student praxi vykonává v 6.semestru studia.

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a z obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, financí a podnikové ekonomiky a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů
takto:                                                                                                                                                                         

1)       Ekonomie:                               

          Mikroekonomie (ZT)               

          Makroekonomie (ZT)                                                                                                                                                                

2)       Finanční řízení podniku:

          Základy účetnictví (ZT)          

          Finanční účetnictví (PZ)               

          Finanční řízení podniku (PZ)        

          Manažerské účetnictví (PZ)         

          Daně (PZ)                                        

           Peníze, banky a finanční trhy (PZ)    

           Podniková ekonomika 1,2 (PZ)                                                                                                                                                             

3)       Management:                                  

          Management (ZT)             

          Strategický management (PZ)     

          Management kvality (PZ)

          Řízení lidských zdrojů (PZ)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z všeobecných znalostí a jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina).

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil programu

Studijní obor Finance a řízení poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Studenti jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 18 týdnů .


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku,
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
 • pracovat s daňovými zákony,
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky,
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat vyšší komunikativní úroveň jazyka.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Finance a řízení nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech finančních, provozně organizačních a personálních. V soukromém sektoru se uplatní ve výrobních organizacích i organizacích služeb všech forem podnikání, v sektoru veřejném v institucích na všech úrovních veřejné správy. Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních či nestátních).

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.