Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Finanční podpora studentů

Studium na veřejných vysokých školách je finančně podporováno státem, a proto studenti (čeští ani zahraniční) na veřejných vysokých školách v programech vyučovaných v českém jazyce neplatí školné.

Přiznání a výplata stipendií jsou stanoveny Stipendijním řádem VŠPJ, na studenty kombinované formy studia se nevztahuje čl. 5 – Ubytovací stipendium.

Prospěchová stipendia

Podmínky přiznání stipendia stanoví na každý konkrétní semestr rektor svým rozhodnutím. O stipendium student žádá prostřednictvím tiskopisu z IS na studijním oddělení, a to na každý semestr, který následuje po splnění kritérií pro přiznání stipendia. Výplata prospěchových stipendií probíhá měsíčně, termíny výplaty jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí rektora.

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména:

  1. za vynikající studijní výsledky během celého studia
  2. za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
  3. v mimořádné tíživé sociální situaci
  4. v případech hodných zvláštního zřetele, zejména za mimořádnou činnost, za úspěšnou sportovní nebo jinou reprezentaci VŠPJ
  5. na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného VŠPJ

Ubytovací stipendia

Základní podmínkou je studium prvé vysoké škole (výjimku tvoří řádný přestup z jiné VŠ) a dále trvalé bydliště mimo okres sídla školy, tedy Jihlavy. Žádost student podává prostřednictvím IS na jednotlivá čtvrtletí. Termín podání žádosti je studentům oznámen prostřednictvím vzkazu v IS. O ubytovací stipendium nelze žádat zpětně. Výši stipendia stanoví svým rozhodnutím rektor VŠPJ. Výplata ubytovacích stipendií probíhá zpětně za čtvrtletí, a to k 15. dni v měsíci, který následuje po ukončení rozhodného období.

Sociální stipendia

Nárok na toto stipendium má student, jestliže rozhodný příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Žádost o sociální stipendium student podává jednorázově na kalendářní rok. K žádosti je nutno doložit potvrzení příslušného orgánu (úřad práce), který toto potvrzení vydá pouze na žádost studenta (Sdělení pro účely přiznání stipendia). Výše stipendia je 1 620 Kč/měsíc, výplata probíhá zpětně za čtvrtletí, a to k 15. dni v měsíci, který následuje po ukončení rozhodného období. Termín podání žádosti je studentům oznámen prostřednictvím vzkazu v IS. O sociální stipendium lze požádat zpětně.

Výše uvedená stipendia se nevyplácejí za měsíce červenec a srpen.

Stipendium programu Erasmus+

Program Erasmus+ dává studentům denního i kombinovaného studia možnost strávit semestr v zahraničí - studovat na partnerské univerzitě nebo absolvovat odbornou praxi v zahraniční organizaci. Více informací podá mezinárodní oddělení.