Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Obecné požadavky na přijetí

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu ve studijních programech a pro přijímací řízení stanoví § 48 a 49 zákona o vysokých školách.

Bakalářské studijní programy

Předpokladem pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole polytechnické Jihlava je absolvování maturitní zkoušky na střední škole a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky. Všichni studenti jsou po prokázání způsobilosti ke studiu přijímáni podmíněně až do doby, kdy předloží doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu po opravných maturitách v září příslušného roku.

Magisterské studijní programy

Předpokladem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na Vysoké škole polytechnické Jihlava je absolvování maturitní zkoušky na střední škole. Podmínkou přijetí v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium v bakalářských a magisterských studijních programech musí zpravidla prokázat způsobilost ke studiu u přijímací zkoušky.

Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku musí navíc splnit podmínku doložení znalosti českého jazyka, a to výhradně způsobem stanoveným v podmínkách přijímacího řízení zde

Cizinci přijatí ke studiu ve studijních programech v českém jazyce studují za stejných podmínek jako ostatní studenti, a to bez placení školného.

Výměnné pobyty zahraničních studentů

Zahraniční studenti přijíždějící na výměnné studijní pobyty nebo praktické stáže jsou vysíláni partnerskými univerzitami za podmínek stanovených v inter-institucionálních smlouvách. 

Zahraniční studenti přijíždějící na základě bilaterálních mezinárodních smluv

VŠPJ přijímá ke studiu nebo krátkodobému pobytu zahraniční studenty, kteří získali stipendium udělované na základě bilaterálních mezinárodních smluv.