Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Obecné zásady uznávání předchozího vzdělání

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání

Problematikou uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti zahraničních vysvědčení (nostrifikace) se zabývají krajské úřady. Podrobný proces a potřebné doklady, které je k nostrifikaci nutné doložit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina. Na Krajském úřadě Kraje Vysočina řeší tuto problematiku odbor školství, mládeže a sportu.

Kontakt:

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jako veřejná vysoká škola oprávněna ve vybraných případech rozhodovat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách.

Základní informace o postupu při podání žádosti o uznání najde absolvent zahraniční vysoké školy

  • v zákoně o vysokých školách, zejména v § 89 a 90
  • na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde

Uznání jednotlivých předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole

S postupem uznávání předmětů jsou studenti seznámeni při zápisu ke studiu, podrobné informace na stránkách jednotlivých kateder - uznávání předmětů a kreditů.

Více informací viz Článek 16 Studijního a zkušebního řádu

  1. Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. O uznání předmětů rozhoduje vedoucí katedry, kterou je daný předmět garantován. V případě předmětu praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
  2. Uznané zkoušky podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno" a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Jejich kreditní hodnota je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu a studijním oboru, do kterého byl uchazeč přijat.
  3. Na uznávání zápočtů se přiměřeně vztahuje odstavec 2.
  4. Žádost o uznání předmětu musí student podat v průběhu tvorby rozvhu příslušného semestru před odesláním "Zápočtového listu" a povinné přílohy musí doložit nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat. .