Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Obecný popis instituce

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina. Byla založena zákonem o vysokých školách v roce 2004. Nabízí širší spektrum akreditovaných studijních programů. Studium v bakalářských studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studium v magisterských studijních programech trvá dva roky a probíhá kombinovanou formou studia. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory.

Akreditované programy prezenční i kombinované formy studia jsou koncipovány tak, aby absolventy vybavily dostatečným teoretickým základem, na který navazují aplikačně orientované dovednosti. Teoretický základ umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech na jiných vysokých školách. Prakticky zaměřené znalosti a dovednosti vytvářejí předpoklady pro přímé uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí studijního plánu je odborná praxe v celkové délce 12 až 32 týdnů podle jednotlivých studijních programů a jejich oborů.

V současné době studuje v prezenčním a kombinovaném studiu 1965 studentů.

Vyučovacím jazykem je čeština. Předměty vyučované v českém jazyce jsou doplněné nabídkou předmětů v angličtině, příp. němčině. Zahraniční studenti, kteří přijíždějí na výměnné studijní pobyty z partnerských škol, mají studijní plán vytvořený z předmětů vyučovaných v anglickém jazyce.

VŠPJ se zaměřuje na aplikovanou vzdělanost a v tomto duchu spolupracuje s významnými zaměstnavateli regionu i institucemi veřejné správy. VŠPJ je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní, odborně zaměřené, časopisy. VŠPJ provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Poskytuje pestrou nabídku celoživotního vzdělávání pro veřejné i soukromé instituce a podniky. V posledních letech se zvyšuje její význam jako poskytovatele kurzů Univerzity třetího věku, což napomáhá kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu. V programech Univerzity třetího věku studuje téměř 900 seniorů.

VŠPJ je úspěšná v rozvíjení mezinárodní spolupráce. Má uzavřeno téměř 70 partnerských smluv s vysokými školami z více než dvaceti evropských zemí. Nejčastější formou spolupráce jsou výměny studentů a akademických pracovníků. Počty studentů, kteří vyjíždějí do zahraničí na týdenní workshopy i semestrální studijní a pracovní pobyty spolufinancované z prostředků školy, se stále zvyšují: v roce 2019 vyjelo více než 40 studentů.

VŠPJ byla akreditována jako jedno ze zkouškových center British Council v České republice v roce 2012 a od roku 2006 je také Akreditovaným testovacím střediskem ECDL.