Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Pojištění

Studenti, kteří jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky, mají zdravotní pojištění.

Přijíždějící studenti

Studenti ze zemí EU, EHP a Švýcarska s Evropskou kartou zdravotního pojištění, kteří nemají na území ČR trvalý pobyt, mají nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na území ČR. Pro ostatní případy je vhodné, aby studenti uzavřeli cestovní pojištění ještě v domovské zemi.

Studenti ze třetích zemí, tj. mimo země EU, EHP a Švýcarska, musí mít zdravotní pojištění v souladu s náležitostmi stanovenými právními předpisy České republiky.

Cestovní zdravotní pojištění musí pokrýt náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Minimální limit pojistného plnění je 60 000 EUR bez spoluúčasti pojištěného. Více zde

Studenti ze třetích zemí, kteří se chystají uzavžít cestovní zdravotní pojištění za účelem získání víza, mohou požádat o asistenci mezinárodní oddělení international.office@vspj.cz .

Vyjíždějící studenti

Vysílaní studenti jsou povinni, aby ještě v České republice uzavřeli cestovní pojištění podle požadavků hostitelských zemí/škol/institucí.