Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Přidělení kreditů ECTS

Vysoká škola polytechnická Jihlava používá kreditní systém jako základní nástroj pro kvantifikované hodnocení a kontrolu studia.

Základní měrnou jednotkou kreditního systému je kredit, což je jednotka vyjadřující studijní zátěž kladenou na studenta (jak v přímé výuce, tj. na přednáškách a na cvičeních, tak formou samostudia). Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže na studenta, což odpovídá asi 26 hodinám práce. Podle doporučených studijních plánů je roční zátěž 60 kreditů.

Každý předmět má přiřazen počet kreditů, jež vyjadřují míru zátěže nutnou k jeho úspěšnému ukončení. Studentům se kredity přiznávají teprve poté, co hodnocení prokáže, že student dosáhl výstupů z učení požadovaných pro absolvování daného předmětu.

Kreditní systém

 1. Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia ve studijním programu je užíván jednotný kreditní systém, jehož znaky jsou:
  1. jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tj. celkem průměrně 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok
  2. každému předmětu z doporučeného studijního plánu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu
  3. studijní zátěž vyplývá z plnění studijních povinností studenta a zahrnuje:
   1. účast na přímé výuce
   2. samostudium, přípravu na výuku, zápočty a zkoušky, vyhotovení bakalářské práce, konzultace a ostatní studijní činnosti
   3. konání odborné praxe
  4. tentýž předmět má v rámci jednoho studijního programu stejné kreditní ohodnocení pro všechny studijní programy, případně studijní obory
  5. zakončením předmětu podle čl. 19 student získá počet kreditů přiřazený danému předmětu
  6. kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají
  7. získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia
  8. za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou
 2. Pro řádné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a doporučeným studijním plánem.
 3. Kreditní systém VŠPJ je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (European Credit Transfer System, dále jen „ECTS“) umožňujícím mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.